Home Up Site Map Contact

Verzuimbegeleiding

 

Home
Up 

  

Conform de opzet van de wet verbetering poortwachter is verzuim een zaak van werkgever en werknemer die zich daarbij laten ondersteunen door de bedrijfsarts. Deze gecombineerde verantwoordelijkheid staat centraal in mijn werkwijze. Hierna volgt een weergave van een door mij voorgestane standaard werkwijze. Afwijkende afspraken zijn meestal mogelijk. 

Bij kort verzuim (< 2 weken) kunt u  dit in het algemeen samen met u werknemer zonder problemen oplossen. Bij herhaaldelijk kort verzuim of problematisch kort verzuim kan op verzoek een afspraak gemaakt worden voor het spreekuur. 

Bij middenlang verzuim (> 2 weken) wordt een afspraak gemaakt op het spreekuur van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts inventariseert en beoordeelt de verzuimsituatie. Daaruit volgt een helder advies. Dit advies laat zien wat er aan de hand is (binnen de mogelijkheden van het medische beroepsgeheim), geeft aan wat de mogelijke oplossingsrichtingen zijn, of er mogelijkheden zijn tot (aangepaste) werkhervatting en bevestigt de gemaakte afspraken. Bij complexe situaties wordt altijd contact opgenomen met u als werkgever om de adviezen en afspraken af te stemmen.  

Bij dreigend langdurig verzuim (> 6 weken) wordt een probleemanalyse opgesteld en wordt een advies gegeven over het door u en uw verzuimende medewerker op te stellen plan van aanpak. 

Bij doorlopend verzuim wordt periodiek conform de gemaakte afspraken het verzuim actief gevolgd en waar nodig volgt advisering over noodzakelijke bijsturingen.

Na het 52 weken verzuim wordt er een eerstejaarsevaluatie gemaakt conform de gewijzigde wetgeving per 1-1-2005.

Mocht het onverhoopt komen tot een WIA aanvraag dan wordt er een re-integratieverslag gemaakt en aan uw werknemer verstrekt die het voorzien van zijn en uw bijlagen kan opsturen naar het UWV. 

Voornaamste kenmerken en voordelen.

Betrokkenheid van werkgever en werknemer bij het verzuim.
Snel helderheid en duidelijkheid over het hoe en waarom van het verzuim.
Adviezen over de aanpak en eventuele mogelijkheden tot (aangepaste) werkhervatting.
Monitoring van het beloop.
Voldoet aan de eisen van de wet verbetering poortwachter.
 
Als u wilt dat ik contact opneem of als u vragen of opmerkingen heeft betreffende deze website dan wel de dienstverlening verzoek ik u een e-mail te sturen aan
FALoogman@cs.com
Laatste wijziging: 04 december 2014